เลือกเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหาตามสถานที่


ค้นหาโดยคำค้น

ตรงกับคำใดคำหนึ่ง
ตรงกับทุกคำ


ตรงกับคำใดคำหนึ่ง
ตรงกับทุกคำ

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน (Laos Tour 6 D 5 N)

 
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง  6 วัน 5 คืน (Laos Tour 6 D 5 N)
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน (Laos Tour 6 D 5 N)
Abroad Tour
2012/1/16 - 2012/4/17
ที่อยู่ Luang Prabang
อีเมล์ : sale@thailandehotel.com


เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน โดยรถปรับอากาศ
เสน่ห์เมืองมรดกโลกลาวเหนือ - หลวงพระบาง
หลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์หอแก้ว ประตูชัย พระราชวังหลวง วัดเชียงทอง ถ้ำติ่ง บ้านสร้างไห ตลาดมืด น้ำตกตาดกวงสี


กำหนดการเดินทาง :
25-30 มค., 15-20 ก.พ.
21-26 มีค. , 12-17 เม.ย.

10,900 บาท

โปรแกรม

วันแรก    กรุงเทพฯ-หนองคาย
18.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ  พร้อมออกเดินทาง สู่ จังหวัดหนองคาย บริการอาหารกล่องบนรถ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง    หนองคาย-วังเวียง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด
06.00 น.    ถึง จ. หนองคาย ให้ท่านปฎิบัติภาระกิจ ส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องของโรงแรม
07.00 น.    จากนั้นเดินทาง สู่สะพานมิตรภาพแดนไทย – ลาว จ.หนองคายนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย - ลาว  เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ หลวงพระบางตามเส้นทางหมายเลข 13 ระหว่างทางชมทัศนียภาพธรรมชาติตลอดเส้นทาง ผ่านหมู่บ้านชาวเขา เมืองกาสี, บ้านคิ้ว, กระจัง,จนถึงเมืองหลวง พระบาง 
เที่ยง    รับประทานอาหาร กลางวัน   ณ  ภัตตาคาร เมืองวังเวียง
บ่าย    นำคณะออกเดินทางต่อไปยัง เมืองหลวงพระบาง (ระยะทาง 220 กม.) ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันได  และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์
เย็น    ถึงหลวงพระบาง นำท่านเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมชนะแก้ว บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร  ***   หลังอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง นำท่านเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว แวะเลือกซื้อของพื้นเมืองของลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เป็นต้น   *** นำท่านกลับสู่ที่พัก ชนะแก้ว หรือ วังสวัส  หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม      ถ้ำติ่ง-บ้านซางไห-พระราชวังหลวง-วัดวิชุน-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น.    เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงเจ้ามหาชีวิตของลาว  ตั้งอยู่กลางเมืองริมแม่น้ำโขง นมัสการพระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง    จากนั้นนำท่านสู่ ปากอู ชมถ้ำติ่ง ถ้ำธรรมชาติอยู่ในภูเขาริมแม่น้ำโขง ประวัติศาสตร์ของลาวถ้ำติ่งเป็นสถานที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแทน เทวดา เมื่อถึงสมัยพระเจ้าโพธิสาราช ค.ศ. 1527  มีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้มีคำสั่งให้ประชาชน เลิกความเชื่อถือผีภายในถ้ำติ่งพบพระพุทธรูปสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 จำนวนกว่า   3,000 องค์  พระพุทธรูปส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้มีบางส่วนทำจากทองหรือหิน  แวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ บ้านช่างไห ฝั่งตรงข้ามบ้านช่างไหยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    เข้าชม พระราชวังหลวง  อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว วังนี้สร้างในปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) ซึ่งสถาปนิกชาวฝรั่งเศสได้เป็นผู้ออกแบบไว้ ต่อมาได้แก้ไขให้ยอดเป็นปราสาทแบบลาว เป็น สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 ม. หนัก 54 กก. กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ชม วัดวิชุนราช   ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพระบางอีกอย่างคือ  พระเจดีย์พระปทุม หรือ พระธาตุดอกบัวใหญ่  ซึ่งนางพันตีนเชียง  พระอัครมเหสีของเจ้าชีวิตวิชุนราช  โปรดให้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1514  เป็นพระธาตุทรงแปลกกว่าพระธาตุใด ๆ คนลาวเรียกว่า "พระธาตุหมากโม"  เพราะมีรูปคล้ายแตงโม หลังจากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทองวัดเก่าแก่ คู่เมืองหลวงพระบางสร้างสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1559-1560  ก่อนที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปสร้างนครเวียงจันทน์   เป็นเมืองหลวงของล้านช้างวัดเชียงทองแห่งนี้เป็นวัดใหญ่  ที่สวยงามกว่าวัดอื่น ๆ มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากมาย  อาทิเช่น  พระพุทธสีมา (พระอุโบสถ์) หอไหว้, หอกลอง  และโรงเก็บโกศ  ของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  ซึ่งสิ้นพระชนม์  เมื่อปี ค.ศ. 1959 โรงเก็บโกศแห่งนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1962  ปัจจุบันมีพระโกศอยู่บน ราชรถไม้แกะสลักปิดทองคำเปลว ทั้งสิ้น 3 องค์ นำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางของเมืองหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง โดยท่านต้องเดินขึ้นบันไดสูงถึง 328 ขั้น ขึ้นสู่พูสีตลอดทางที่ขึ้นท่านจะไม่ผิดหวัง เพราะสองข้างทางร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกจำปาลาวหลากสีสัน ทิวทัศน์ที่มองจากยอดพูสีลงมานั้น คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมลำน้ำกว้างยาวสุดสายตา ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามที่ว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยธรรมล้านช้าง
เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่      ทำบุญตักบาตร-ตลาดเช้า-น้ำตกตาดกวงสี-วังเวียง
05.00 น.    ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียว และ อาหารแห้ง) และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ของเมืองหลวงพระบาง
07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น.    นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกตาดกวางสี  หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชมความร่มรี่นเขียวชอุ่มรอบ ๆ บริเวณน้ำตก
เที่ยง    บริการอาหารกลาง ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะออกเดินทางกลับสู่ เมืองวังเวียง เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว แวะ ที่ กิ่วกระจำ เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว
เย็น    เดินทางถึงเมืองวังเวียง นำท่านเขาสู่ที่พัก โรงแรมทวีสุข บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร   หลังอาหารเชิญท่านท่องทัศนาราตรี เมืองวังเวียง  ตาม อัธยาศัย

วันที่ห้า    วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย-กรุงเทพฯ

06.00 น.    สบายดียามเช้า  สดใสรับวันใหม่
07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เวียงจันทน์
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          นำท่านชม  พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตมานานกว่า 200 ปี เข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ หลังจากนั้นแวะแหกตาสามัคคี (ถ่ายรูปหมู่) ที่ องค์พระธาตุหลวง พระธาตุที่งดงามที่สุดในโลก    สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาวผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแวะช้อปปิ้งสิ้นค้าปลอดภาษี
เย็น    รับประทานอาหาร ณ ภัตาคาร   อำลาเมืองลาว ผ่านแม่น้ำโขงเดินทางสู่กลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพด้วยความสุข และ ความประทับใจไม่รู้ลืม

วันที่หก    กรุงเทพฯ     
06.00 น.    ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการรวม


- ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมในการเข้าประเทศลาว

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว ห้องพักคู่

- ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยว

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม

- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม

- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

- ฟรีหมวกท่านล่ะ 1 ใบ

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ

- ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)

- ค่าทริปไกด์,พนักงานขับรถ,เด็กยกกระเป๋า

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

- กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อต ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

 

การยกเลิกทัวร์

- ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 4,000 บาท

- ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์

- ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Adult per person 10,900 THB


  • วันเช็คอิน
  • วันเช็คเอ้าท์
  • ผู้ใหญ่
  • เด็ก
  • ประเภทแพคเกจและราคา