เลือกเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหาตามสถานที่


ค้นหาโดยคำค้น

ตรงกับคำใดคำหนึ่ง
ตรงกับทุกคำ


ตรงกับคำใดคำหนึ่ง
ตรงกับทุกคำ

ทัวร์จีน มหานครซีอาน กองทัพทหารดินเผา 5 วัน 3 คืน (China Tour 5D 3N)

 
ทัวร์จีน มหานครซีอาน กองทัพทหารดินเผา 5 วัน 3 คืน (China Tour 5D 3N)
ทัวร์จีน มหานครซีอาน กองทัพทหารดินเผา 5 วัน 3 คืน (China Tour 5D 3N)
Abroad Tour
2012/2/22 - 2012/4/1
ที่อยู่ China Tour Xian
อีเมล์ : sale@thailandehotel.com


นำท่านเดินทางสู่ มหานครซีอาน กองทัพทหารดินเผา
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ กำแพงเมืองโบราณซีอาน
โชว์ราชวงศ์ถัง พร้อม ช้อปปิ้งถนนคนเดิม
ทัวร์ 5 วัน 3 คืน อาหารพิเศษ เกี๊ยวซีอาน-สุกี้โมงโก-อาหารไทย
ราคาแพคเกจทัวร์
รายละเอียด
24 Mar 12 – 28 Mar 12   
5D3N  17,900 (รวมค่าวีซ่า)
31 Mar 12 –  04 Apr 12   
5D3N  17,900 (รวมค่าวีซ่า)      
20 Mar 12 – 25 Mar 12    
6D4N  21,900 (รวมค่าวีซ่า)
27 Mar 12 – 01 Apr 12    
6D4N  21,900 (รวมค่าวีซ่า)
โปรแกรมทัวร์                                                                                                                                        
วันที่ 1    กรุงเทพฯ-ซีอาน
17.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบิน BUSINESS AIR โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
20.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองซีอานโดยสายการบิน BUSINEE AIR เที่ยวบินที่ 8B896
01.00 น. เดินทางถึง เมืองซีอาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
หลังจากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก SKYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2    ซีอาน--พิพิธภัณกองทัพทหารม้าจิ๋นซี-พระราชวังฝูหลงหยวน-ร้านบัวหิมะ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ สุสานกองทัพดินเผาทหารม้า (รวมรถเล็ก)ที่มีความยิ่งใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ถูกค้นพบโดยชาวนาเมื่อ ปี ค.ศ 1974 ที่มาทำการ ขุดบ่อน้ำในบริเวณนั้นโดยบังเอิญ ซึ่งหลังจากนั้นนักโบราณคดีมาทำการขุดค้นขึ้นมาได้ประมาณ 7,000ชิ้นแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยๆ ของสุสาน ฉินสื่อหวงหลิง
จากการตรวจสอบเอกสารทางประวัติศาสตร์ทำให้ทราบว่าสุสานแห่งนี้ได้จำลองพื้นดินของจีนทั้งหมดย่อส่วน ลงมาไว้ภายใต้ดินที่มีความสูงถึง 47 เมตร สุสานแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างนาน 36 ปี ใช้แรงงานในการก่อสร้าง กว่า 700,000 คน รูปปั้นทหารดินเผาจะถูกจัดวางตามกระบวนทัพ แต่ละรูปปั้นมีความสูงประมาณ 1.8 เมตร และที่สำคัญหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแม้สักตัวเดียว
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน เป็นมื้อเป็ดย่างปักกิ่ง   
บ่าย     จากนั้นนำท่าน แวะชม ร้านยาบัวหิมะ เป็นเลื่องลือชื่อ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย จากเหตุการณ์แก๊สระเบิด
จากนั้นนำท่านชม “ ฝูหลงหยวน “ ชมสิ่งก่อสร้าง ชมตลอด โบราณ และสวนสวยเลียนแบบสมัยถังสร้างบนพื้นที่ 1,000 ไร่ ใช้เงินทุนในการก่อสร้าง 1,200 ล้ายหยวน
เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก SKYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
   
วันที่ 3    ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-สวนวัดฉือเอิน-พิพิธภัณฑ์ส่านซี-ผ้าไหม-ช้อปปิ้งอิสระจัตรุหอระฆัง
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางสู่วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ต้าเยี่ยนถ่า “ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฏกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่า ขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฏก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดียมี 7 ชั้นสูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด     
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน เป็นมื้อ อาหารไทย หลังจากนั้นนำท่านแวะ ซื้อผ้าไหมจีนสินค้า OTOPคุณภาพดี
บ่าย    นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ส่านซี หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศจีนที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าจัดแสดงมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณไล่ตามยุคสมัยต่างๆมีคำกำกับอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่า-หินใหม่ ราชวงศ์จาง – ราชวงศ์โจว เรื่อยไปจนถึงราชวงศ์หมิงและชิง จากนั้นนำท่านชมจัตรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจีย ตรงข้ามเป็นจัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณเป็นสถาน ปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร ลึก 3 เมตร โครสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องไม้ หลังมุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปี 17 แห่งการครองราชย์ของพระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจ่ง ) ซึ่งเป็นพระจักพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง
ทางเดินผ่านประตูด้วยหินแกรนิตมีความคงทนแข็งแร็งทนทาน พร้อมให้ถ่ายถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก หลักจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งยานถนนคนเดิน ซึ่งเป็นย่านที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า อาทิ กระเป๋า รองเท้า มากมาย จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย   
เย็น    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ เป็น สุกี้โมงโกหม้อไฟ
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SKYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
    
วันที่ 4    กำแพงเมืองจีนซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง-ร้านหยก -วัดลามะ-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบิน

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีลักษณะเป็นกำแพงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า จากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตรมีประเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู
จากนั้นนำท่าน ชมวัดลามะ สร้างขึ้นมามีอายุพันกว่าปีมาแล้วซึ่งเป็นวัดที่สร้างสมัยองค์หญิงเหวินเฉินแต่งงานกับ ซงจ้านกานปู้ ไปอยู่ ธิเบต ได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันโดยนิมนต์พระลามะมาอยู่ที่ฉางอันและได้สร้างวัดดังกล่าวขึ้นมาและยังเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฏกที่ได้อัญเชิญมาจากธิเบต
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    หลังจากนั้นนำท่านแวะชมผ้าไหมจีน อันเลื่องลือซื่อ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นพาท่านชม วัดลามะ สร้างขึ้นมามีอายุพันกว่าปีมาแล้ว ซึ่งเป็นวัดที่สร้างสมัยองค์หญิงเหวินเฉินแต่งงานกับซงจ้านกานปู้ ไปอยู่ ธิเบตได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันโดยนิมนต์พระลามะมาอยู่ที่ฉางอัน และได้สร้างวัดดังกล่าวขึ้นมาและยังเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฏกที่ได้อัญเชิญ มาจากธิเบต หลังนั้นนำท่านเที่ยว ศาลเจ้าหลักเมือง ที่เป็นศาลที่เก่าแก่ที่สุด
เย็น    นำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุด ๆ
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ มื้อ พิเศษเป็น เกี้ยวขึ้นชื่อของซีอาน
23.00. น จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินมหานครซีอาน
 
วันที่ 5    เดินทางกลับกรุงเทพฯ
020.30 น นำท่านเหิรฟ้าโดยสายการบิน BUSINESS AIR โดยเที่ยวบินที่ 8B 897
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ


หมายเหตุ

1. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาทัวร์รวม


1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ

2. ผู้ใหญ่พักห้องละ 2ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน

3. อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม

5. ค่าผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

6. ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย

7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาทราคานี้ไม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง หรือต่ออายุหนังสือเดินทาง

2. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออก ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด

4. ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% จากค่าบริการ

7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท

8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ กับหัวหน้าทัวร์ 5วัน 3คืน ตกท่านละ 120 หยวน ต่อ 1ท่าน  6วัน 4คืน ตกท่านละ 150 หยวน ต่อ 1ท่านอัตราค่าวีซ่าด่วน

*** ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีน มีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน2-3 วัน คิดเพิ่ม 1,200 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วันเพิ่ม1,500 บาทต่อท่านเงื่อนไขการจอง

1. กรุณามัดจำท่านละ 5,000 บาท

2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-186-3182

3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเดินทางการยกเลิกการเดินทาง


1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ขอราคาทัวร์ในทุกกรณีหมายเหตุ

1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน

2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ( ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าขอสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล

3. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่น กันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้

4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืน จากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
5D3N 24 Mar 12- 28 Mar 12 17,900 THB
5D3N 31 Mar 12-04 Apr 12 17,900 THB
6D4N 20 Mar 12- 25 Mar 12 21,900 THB
6D4N 27 Mar 12-01 Apr 12 21,900 THB


  • วันเช็คอิน
  • วันเช็คเอ้าท์
  • ผู้ใหญ่
  • เด็ก
  • ประเภทแพคเกจและราคา